[LAW] Nakaz zapłaty z weksla -Sąd musi badać umowę, jeśli pozwany jest konsumentem

Ostatnio TSUE orzekł, że sąd chcąc wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym musi badać i weksel i umowę, jeśli pozwany jest konsumentem. Powyższe orzeczenie Trybunału wymusza nowelizację prawa cywilnego, bowiem sądy nie są dzisiaj zobowiązane do badania czy umowa nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych względem konsumentów.

Trybunał orzekł w sprawie C 176/17, iż jeśli pozwanym dłużnikiem jest konsument, to sądy powinny badać w postępowaniu nakazowym również to, czy umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne względem konsumentów. Są to tzw. klauzulowe abuzywne.
Zdaniem TSUE artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on przepisom krajowym takim jak te będące przedmiotem postępowania głównego, pozwalającym na wydanie nakazu zapłaty opartego na wekslu własnym, który stanowi gwarancję wierzytelności powstałej z umowy kredytu konsumenckiego, w sytuacji gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie nakazu zapłaty nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków tej umowy, jeżeli sposób wykonania prawa do wniesienia zarzutów od takiego nakazu nie pozwala na zapewnienie przestrzegania praw, które konsument opiera na tej dyrektywie.
Orzeczenie Trybunału zapowiada kolejną zmianę w przepisach prawa cywilnego.